Jesteś tutaj: Start / SMART GIMNAZJUM

SMART GIMNAZJUM

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki oraz kryteria naboru uczestników do udziału w projekcie pn. „SMART GIMNAZJUM"

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

 1. Projekt SMART GIMNAZJUM w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 -Kształcenie ogólne.
 2. Okres realizacji projektu: 01.08.2017r. - 30.06.2018r.
 3. Regulamin uczestnictwa w projekcie określa:
  1. kryteria uczestnictwa w projekcie,
  2. zasady rekrutacji,
  3. zasady organizacji zajęć oraz uczestnictwa w zajęciach,
  4. zasady ukończenia i rezygnacji z udziału w projekcie.
  5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem, pozostają w gestii Dyrektora szkoły.

II. SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:

 1. Projektodawca/Wnioskodawca - Gmina Dorohusk/Szkoła Podstawowa im. kpt. Kazimierza Filipowicza „Korda" w Dorohusku,
 2. Realizator Projektu/Organizator - Szkoła Podstawowa im. kpt. Kazimierza Filipowicza „Korda" w Dorohusku,
 3. Instytucja Zarządzająca- Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU
 4. Beneficjent Ostateczny (BO)/Uczestnik/Członek grupy docelowej - zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie osoba gminy Dorohusk, bezpośrednio korzystająca z wdrożonej pomocy,
 5. UE- Unia Europejska,
 6. EFS- Europejski Fundusz Społeczny,
 7. Projekt- "SMART GIMNAZJUM",
 8. RPOWL- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
 9. Biuro Projektu - 22-175 Dorohusk, ul. Niepodległości 49.

III. CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 1. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej-ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych dla 79 uczniów gimnazjum w Dorohusku do 30.06.2018r oraz podniesienie kompetencji 5 n-li w zakresie wykorzystania technologii TIK.
 2. Cel szczegółowy - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi- zostanie osiągnięty poprzez przeszkolenie 9 n- li SP z zakresu stosowania języków programowania oraz realizację programu rozwojowego: SMART GIMNAZJUM.
 3. W projekcie zaplanowano następujące działania:
  1. rekrutację i organizację zajęć,
  2. szkolenie z zakresu programowania dla 5 nauczycieli,
  3. zajęcia fizyczno-chemiczne,
  4. zajęcia biologiczno- chemiczne,
  5. zajęcia geograficzne,
  6. zajęcia informatyczne,
  7. zajęcia matematyczne,
  8. .zajęcia języka angielskiego,
  9. zajęcia języka niemieckiego.
  10. Wszystkie zadania odbywać się będą zgodnie z harmonogramem projektu.
  11. Projekt zakłada udział łącznie 84 osoby.
  12. Wszystkie informacje związane z realizacją projektu są dostępne w Biurze Projektu.

IV. KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW NA ZAJĘCIA

Do udziału w rekrutacji uprawnieni są wyłącznie uczniowie i n-le gimnazjum w Dorohusku.

Każdy rodzic/opiekun prawny przed wypełnieniem deklaracji uczestnictwa w działaniach projektu powinien zapoznać się z regulaminem rekrutacji.

Kwalifikacji kandydatów do udziału w zajęciach dokonuje komisja rekrutacyjna w składzie: dyrektor/wicedyrektor szkoły, specjalista ds. monitoringu, przewodniczący Rady Rodziców.

Szczegółowe kryteria rekrutacyjne na zajęcia projektowe: wynik wstępnej diagnozy gimnazjalnej powyżej 40%, rekomendacja n-li zespołów matematyczno- przyrodniczych i j. obcych, zgoda rodziców i chęć uczestnictwa.

Rodzice lub opiekunowie prawni podpiszą zgodę na udział w projekcie oraz na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy możliwą do rekrutowania liczbę uczestników na dany rodzaj zajęć utworzona zostanie grupa rezerwowa.

Listy zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w szkole

W przypadku rezygnacji uczestnika projektu, do udziału w zajęciach zostanie zaproszony pierwszy uczeń z listy rezerwowej, jeżeli jego rodzice/prawni opiekunowie wyrażą wolę wzięcia udziału w projekcie i ponownie wypełnią deklarację uczestnictwa.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione na formularzach zgodnych z opracowanym przez Organizatora projektu wzorem, dostępnym w Biurze Projektu oraz osobiście, bądź za pośrednictwem osób trzecich, dostarczone przez kandydatów do Biura Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

W przypadku większego, niż przewiduje się w projekcie, zainteresowania Kandydatów określonymi zajęciami, dopuszcza się możliwość przesunięć limitu miejsc pomiędzy poszczególnymi grupami.

Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne, a nie zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

Rodzic/opiekun prawny dziecka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922).

Rodzic/opiekun prawny dziecka wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka utrwalonego na zajęciach wykonanych w ramach promocji projektu "SMART GIMNAZJUM" m.in. na potrzeby promocji projektu, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 2017r. poz.880).

V. PRAWA I OBOWIĄZKI

Uczestnik spełnia wymagania i akceptuje wszystkie zapisy Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.

Uczestnik zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonych w ramach projektu zajęciach, akceptuje terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator.

Uczestnik projektu zobowiązany jest do poddania się badaniom ewaluacyjnym w czasie trwania projektu oraz po jego zakończeniu.

Uczestnik zobowiązuje się uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektu, w szczególności do: podpisywania list obecności oraz innych dokumentów wskazanych przez Organizatora, a związanych z realizacją projektu.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, w trakcie jego realizacji, z przyczyny innej, aniżeli od niego niezależnej, uczestnik projektu zostanie wezwany do zwrotu poniesionych kosztów wyliczonych przez Organizatora zgodnie z kalkulacją przypadająca na uczestnika projektu, zapisaną w projekcie.

Uczestnicy uprawnieni są do:

nieodpłatnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu,

otrzymania materiałów promocyjnych,

otrzymania od nauczyciela prowadzącego zajęcia opinii, określających ich umiejętności oraz wpływ zajęć na postępy ucznia w nauce, rozwoju psychoruchowym i społecznym.

NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Dopuszcza się 20% nieobecności nieusprawiedliwionej podczas zajęć.

Usprawiedliwione będą nieobecności udokumentowane zwolnieniem lekarskim lub nagłymi wypadkami losowymi. Wyżej wymienione dokumenty rodzic/opiekun prawny ucznia niezwłocznie przekazuje nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w celu usprawiedliwienia nieobecności.

W szczególnych przypadkach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (choroba, zmiana miejsca zamieszkania, ukończenie nauki na danym etapie edukacyjnym, inny ważny powód) uczniowie zakwalifikowani mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin Uczestnictwa wchodzi w życie z dniem 04 września 2017 roku.

Zastrzega się możliwość zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor szkoły.

Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

 

Zatwierdzam Regulamin

Dyrektor szkoły

 

 Szkoła Podstawowa im. kpt. Kazimierza Filipowicza „Korda”, ul. Niepodległości 49,  22-175 Dorohusk

tel.fax (82) 566-10-12. (82) 566-17-15