Regulamin stypendiów

REGULAMIN

przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce
lub osiągnięcia sportowe

 

             Regulamin przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe opracowany został na podstawie art. 90g ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2017r. poz. 2198  z póź. zm.). Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

I. Postanowienia ogólne

 1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.
 2. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe udzielane uczniowi jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym.
 3. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania.
 4. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym typie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
 5. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia
   I semestru nauki.
 6. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.
 7. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną.
 8. Średnią ocen, o której mowa w ust. 3, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
 9. Kwota stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w gimnazjum jest wyższa o 20% od kwoty stypendium w szkole podstawowej.

 

II. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium

 

 1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi szkoły podstawowej uprawnionemu do stypendium, który uzyskał na zakończenie danego semestru nauki:
       a) średnią ocen z przedmiotów przynajmniej 5,00;
       b) wzorowe, bardzo dobre lub dobre zachowanie;
       c) dobre, bardzo dobre i celujące oceny ze wszystkich zajęć edukacyjnych;
 2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi gimnazjumvuprawnionemu do stypendium, który uzyskał na zakończenie danego semestr nauki
  a) średnią ocen z przedmiotów przynajmniej 5,00;
  b) wzorowe, bardzo dobre lub dobre zachowanie
  c) dobre, bardzo dobre i celujące oceny ze wszystkich zajęć edukacyjnych;
 3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który:
  a) zajął I-III miejsce we współzawodnictwie sportowym na szczeblu powiatowym, wojewódzkim w rozgrywkach indywidualnych lub zespołowych co najmniej 2 razy w semestrze;
  b) uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania na zakończenie danego semestru;
  c) uzyskał na zakończenie danego semestru średnią ocen co najmniej 3,50 i nie posiada ocen niższych niż dostateczny
  d) był szczególnie wyróżniającym się zawodnikiem w zawodach sportowych, grach zespołowych, dzięki któremu reprezentacja szkoły zajęła I-III miejsce;
  e) był solidnie i systematycznie trenującym oraz zawsze dyspozycyjnym zawodnikiem sportowym;
  f) wzorowo reprezentował szkołę na zawodach sportowych
  g) uzyskał ocenę bardzo dobrą lub celującą z wychowania fizycznegow klasyfikacji semestralnej i końcowej.

 

III. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych

 

 1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wychowawca składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wra ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.
 2. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518). Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 3. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
 4. Termin składania wniosków, o których mowa w ust. 1 ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 5. Komisja stypendialna opiniuje wnioski w terminach ustalonych przez dyrektora.
 6. Z każdego posiedzenia komisja sporządza protokół.

 

IV. Wypłaty stypendium

 

 1. Stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe jest wypłacone uczniom raz w semestrze.
 2. Stypendium wypłacane jest w formie gotówkowej.
 3. Uczeń przy odbiorze stypendium musi okazać ważną legitymację szkolną.
 4. Dyrektor szkoły informuje rodziców lub opiekunów prawnych o przyznaniu stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe poprzez dostarczenie pisemnego zawiadomienia.

V. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną po uprzednim zaopiniowaniu przez radę rodziców i samorząd uczniowski.
 2. Wzór wniosku o stypendium za wyniki w nauce stanowi załącznik nr 1 do tego regulaminu.
 3. Wzór wniosku o stypendium za osiągnięcia sportowe stanowi załącznik nr 2 do tego regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 

 Komisja stypendialna w składzie:

1. Anna Grzywna 
2. Agnieszka Kościuk-Djabin
3. Halina Mysakowska
4. Nina Soja
5. Anna Tworek
6. Marzanna Walczuk
7. Marek Grzywna

Data zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną przy Szkole Podstawowej
w Dorohusku: 12.12.2017 r.

Artykuły

Regulamin stypendiów

2017-12-13

REGULAMIN

przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce
lub osiągnięcia sportowe 

             Regulamin przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe opracowany został na podstawie art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2017r. poz. 2198  z póź. zm.).
Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

Czytaj więcej o: Regulamin stypendiów