Opieka nad uczniami

Regulamin opieki i bezpieczeństwa uczniów

Szkoły Podstawowej i oddziałów klas III gimnazjalnych w Dorohusku

§ 1.

Ogólne zasady bezpieczeństwa i porządku.

1. Za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów odpowiadają wszyscy nauczyciele sprawujący bezpośredni nadzór nad uczniami.

2. Odpowiedzialność dotyczy wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę, zarówno na jej terenie, jak i poza obiektami szkolnymi.

3. Zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, dla pracowników obsługi i administracji, dotyczą :

 • obowiązku reagowania na nieprawidłowe zachowania uczniów oraz zachowania ryzykowne i zgłaszania ich dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły, a w razie ich nieobecności każdemu innemu –dostępnemu  pracownikowi pedagogicznemu szkoły ,
 • otwierania szatni uczniowi zwolnionemu wcześniej z zajęć lekcyjnych do domu (na wniosek rodzica ) tylko za zgodą nauczyciela-wychowawcy lub dyrektora lub wicedyrektora szkoły,
 • sprawowania doraźnej opieki nad uczniami w uzasadnionych wypadkach np. w razie nagłych sytuacji losowych ( do czasu zapewnienia mu opieki nauczyciela lub rodzica)

4. Za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, biorących udział w zajęciach organizowanych na jej terenie przez inny podmiot niż szkoła, odpowiada osoba prowadząca te zajęcia i jej pracodawca.

5. Zasady sprawowania opieki nad uczniami.

 • Oddziały przedszkolne - wychowawcy od 7.00 do czasu zakończenia zajęć oraz pracownicy niepedagogiczni sprawujący opiekę i pomoc w danym oddziale zerowym w wyznaczonych godzinach pracy. 
 • Klasy 1-3 wychowawcy oraz nauczyciele innych przedmiotów od godz.7.30 do czasu zakończenia zajęć.
 • W czasie zajęć lekcyjnych; obowiązkowych, dodatkowych, pozalekcyjnych (odpowiedzialny nauczyciel prowadzący zajęcia).
 • Nauczyciele dyżurujący na 7 godzinie lekcyjnej – opieka nad uczniami oczekującymi na przewóz szkolny, zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie przebywają na dolnym holu pod nadzorem nauczyciela. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów klas IV-VII oraz II, III gimnazjum wychodzących poza teren szkoły po 6 godzinie lekcyjnej, gdyż zapewniona jest codziennie opieka nad uczniami wyłącznie na terenie szkoły.
 • W czasie wycieczek , od ustalonej godziny zbiórki do momentu odebrania dziecka przez rodzica lub wydania komendy rozejścia się do domów – opiekunowie wycieczek.
 • W czasie apeli, uroczystości szkolnych –nauczyciel prowadzący zajęcia wg planu lekcji.
 • W czasie zabaw, dyskotek –wychowawcy, nauczyciele oraz rodzice.

6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za nieuzasadniony pobyt uczniów na jej terenie: w godzinach wcześniejszych od godzin sprawowania opieki przez nauczycieli, a także za nieuzasadniony pobyt po zakończonych lekcjach.

7. Szatnie są zamknięte od godz. 8.00 do zakończenia 5 godziny lekcyjnej. Uczniowie mają zakaz przebywania w szatniach. Uczeń po przebraniu powinien niezwłocznie opuścić pomieszczenia szatni.

8. Ogólny nadzór nad przebierającymi się uczniami (reakcja na niewłaściwe zachowanie, przeciwdziałanie przemocy, nieuzasadnione pozostawanie w szatni) sprawuje pracownik obsługi.

9. Nauczyciel organizujący dodatkowe: spotkania organizacyjne, próby, itp. jest zobowiązany sprawować opiekę nad uczniami w godzinach ustalonych z rodzicami i uczniami.

10. Zorganizowane wyjście poza teren szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, sportowych, świetlicowych – powinno być poprzedzone wpisem nauczyciela do „Zeszytu wyjść z uczniami”.

11. Zabrania się uczniom wchodzenia w miejsca nieuprawnione, bez zgody pracownika szkoły, tj. zaplecza, gabinetu, pomieszczeń administracyjnych. Pomieszczenia te, po wyjściu pracownika powinny zostać właściwie zabezpieczone, przed nieuprawnionym wejściem innych osób.

12. Podczas zajęć lekcyjnych drzwi gospodarcze są zamknięte. Drzwi główne oraz przy wejściu do hali sportowej są otwarte. Dyżury przy tych drzwiach pełnią pracownicy niepedagogiczni. Zabrania się wchodzenia na teren szkoły osób postronnych.

 § 2.

 Zachowanie uczniów w czasie przerw.

Sprawowanie dyżurów w czasie przerw śródlekcyjnych.

1.Uczniowie podczas przerw zachowują się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Przebywają na holu górnym i dolnym pod opieką nauczycieli dyżurujących.

 • Dzieci oddziałów przedszkolnych w czasie przerw przebywają pod opieką wychowawców.
 • Uczniowie klas 1-3 w czasie przerw przebywają pod opieką wychowawców.
 • W czasie przerw przy hali sportowej dyżur pełnią nauczyciele w-f .

2.Wszyscy wychodzący z pomieszczeń klasowych na korytarz zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa.

4.Kategorycznie zabrania się:

 • popychania, prowokowania bójek, przedrzeźniania, podkładania przeszkód, szarpania,
 • przestawania i biegania na schodach, półpiętrach oraz siadania i zjeżdżania  na poręczach, wychylania się znad balustrad, siadania na parapetach, grzejnikach
 • manipulowania oraz demontażu różnych urządzeń szkolnych
 • zabrania się wkładania do muszli różnych przedmiotów, mogących doprowadzić do awarii instalacji sanitarnej,
 • w toaletach zabrania się niszczenia wyposażenia, przebywania bez potrzeby
 • kategorycznie zabrania się w szkole palenia papierosów, picia alkoholu, spożywania wszelkich środków odurzających oraz przynoszenia do szkoły przedmiotów niebezpiecznych np. niezidentyfikowanych substancji, noży, scyzoryków.

5.Uczniowie po przerwie oczekują na nauczyciela przy klasie, w której mają zajęcia.

6.Uczniowie nie otwierają i nie zamykają okien na korytarzach, czynność tę wykonują nauczyciele dyżurujący lub pracownik obsługi szkoły.

7.Kategorycznie zabrania się uczniom samowolnego opuszczania budynku szkoły w trakcie zajęć, przerw śródlekcyjnych. Zabrania się oddalania od budynku bez opieki i powiadomienia nauczyciela np. w czasie zajęć, zabaw na terenach przyszkolnych.

8.Uczeń zwolniony przez nauczyciela do domu, na wniosek rodzica, kończący zajęcia wcześniej, niż wynika to z planu zajęć, powinien  przedłożyć pracownikowi obsługi szkoły informację podpisaną przez nauczyciela, który go zwalnia.

9.Nauczyciele sprawują dyżury podczas przerw wg ustalonego harmonogramu.

10.Podczas sprawowania dyżuru nauczyciel dostrzegający nieprawidłowe zachowanie jest zobligowany do skutecznego reagowania na łamanie przez uczniów zasad bezpieczeństwa, a w uzasadnionych przypadkach, powiadomić o tym fakcie wychowawcę, pedagoga, dyrektora lub wicedyrektora szkoły. Sprawcy powinni ponieść -konsekwencje.

12. W szczególnych przypadkach, nauczyciel może opuścić miejsce dyżuru, wyłącznie wówczas, kiedy znajdzie zastępcę i z nim tę zmianę uzgodni.

13.W razie wypadku, nauczyciel dyżurujący winien zareagować natychmiast i udzielić poszkodowanemu doraźnej pomocy.

14. Dyżurujący zgłasza dyrekcji szkoły fakt wystąpienia jakiejkolwiek przyczyny uniemożliwiającej rzetelność i prawidłowość sprawowanego nad uczniami nadzoru.

15. Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżur między lekcyjny - w części sportowej przy hali sportowej: na korytarzu, w przebieralniach.

16. W razie nieobecności nauczyciela, dyżur pełni osoba, której wyznaczono zastępstwo.

17. Podczas przerw śródlekcyjnych sale lekcyjne należy zamknąć. Uczniowie powinni opuścić sale lekcyjne. Wyjątek stanowią dzieci oddziałów przedszkolnych i klasy I – III oraz przypadki szczególne, kiedy uczniowie muszą uporządkować salę lekcyjną po zakończonych zajęciach – w takim przypadku, nauczyciel kończący lekcję przekazuje informację o pozostawieniu uczniów w sali w celach porządkowych, nauczycielowi pełniącemu dyżur.

18. Z dyżurów śródlekcyjnych zwolnieni są: nauczycielki w ciąży ( po zgłoszeniu tego faktu dyrektorowi szkoły ), dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy świetlicy (w godzinach pracy na świetlicy), pedagog, psycholog, bibliotekarz. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy powierzono im doraźne zastępstwo za nieobecnego nauczyciela.

19. Zadaniem nauczycieli sprawujących dyżur śródlekcyjny jest dopilnowanie, by z ciągów komunikacyjnych usunąć wszelkie przeszkody, zagrażające bezpieczeństwu ( p. plecaki, sprzęt, osoby) oraz skutecznie zapobiec ewentualnym wypadkom z powodów powstałych na bieżąco: rozlana woda, rzucony fragment posiłku, folie, itp.

23. W szczególnie trudnych do opanowania sytuacjach, nauczyciel powinien poprosić o pomoc drugiego nauczyciela lub inną osobę dorosłą.

24. Nauczyciel sprawujący dyżur śródlekcyjny jest zobowiązany doglądać porządku i bezpieczeństwa w pomieszczeniach szatni( przebieralni) przy hali sportowej i sali gimnastycznej , sanitariatów dla uczniów, z zachowaniem prawa do intymności korzystających.

25. Nauczyciele pełnią dyżur na stołówce szkolnej zgodnie z harmonogramem.

§ 3.

Obowiązki porządkowe przed i w czasie lekcji.

 

1.Obowiązkiem nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji jest:

 • wejście do sali jako osoba pierwsza i sprawdzenie czy warunki nie zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i jego samego: szczególna uwaga na stan szyb w oknach, stan instalacji elektrycznej, stan mebli
 • zadbanie, by pomieszczenie było uporządkowane i nie stwarzało zagrożenia

2.Obowiązkiem nauczyciela w trakcie trwania lekcji jest:

 • informacja skierowana do uczniów o środkach ostrożności, które należy przedsięwziąć, aby nie narazić uczniów i siebie na niebezpieczeństwo (w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć)
 • dbanie o prawidłową postawę uczniów
 • przestrzeganie zasady korzystania z oświetlenia naturalnego, a w razie konieczności sztucznego
 • pamiętanie o właściwym odstępie od tablicy pierwszej ławki
 • natychmiastowa reakcja na niewłaściwe zachowanie uczniów, mogące zagrażać ich zdrowiu i bezpieczeństwu

3. Obowiązkiem nauczyciela dodatkowo jest:

 • zgłoszenie dyrektorowi usterek, zagrażających prowadzeniu zajęć i przeprowadzenie zajęć w innym, bezpiecznym, miejscu
 • zadbanie o właściwe wywietrzenie sal , bez otwierania dużych kwater
 • bezwzględny obowiązek sprawowania nad uczniami opieki w czasie zajęć –nauczyciel nie może pozostawić uczniów samych, bez opieki
 • zwalnianie ucznia do toalety, pojedynczo
 • w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia i jeżeli jego stan na to pozwala, skierować go w towarzystwie drugiej osoby, do sekretariatu szkoły
 • dbać o pozostawianie sali lekcyjnej w należytym porządku po zakończeniu lekcji
 • po zakończonej lekcji nauczyciel powinien sam powolnie otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez uczniów

 § 4.

 Działania prewencyjne.

1.Nauczyciele podejmują działania prewencyjne, mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa uczniów:

 • organizuje się lekcje wychowawcze, warsztaty nt. bezpieczeństwa
 • przeprowadza się rozmowy z rodzicami uczniów podczas zebrań z wychowawcą nt. bezpiecznego zachowania się uczniów w szkole
 • realizuje się zalecenia określone w „protokole wypadku ucznia”
 • dokonuje się przeglądu bhp obiektu szkolnego przed rozpoczęciem roku szkolnego, sporządza wnioski i je realizuje
 • w razie potrzeb organizuje się apele prewencyjne nt. właściwego zachowania uczniów w szkole

 § 5.

 Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2018. r.
 2. Z treścią niniejszego regulaminu zostali zapoznani wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich rodzice.
 3. Regulamin udostępniony zostanie na stronie internetowej szkoły.

 

Dyrektor szkoły