Projekt ekologiczny

W  Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku realizowany jest  od 1 kwietnia 2015r. do 31 maja 2015r.projekt ekologiczny współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska . Projekt prowadzą Pani Joanna Szewczuk Taras i Pani Monika Walczuk.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

Zajęcia terenowe „W bobrowym żeremiu” Uczniowie, w trakcie zajęć w terenie szukali siedlisk bobrów, oceniali ich wpływa na otaczające środowisko oraz wyciągali wnioski na temat znaczenia bobrów dla działalności i gospodarki człowieka. Młodzież biorąca udział w projekcie, zdobyła nową szerszą wiedzę na temat biologii bobrów. Uczniowie w czasie zajęć wykorzystywali różne źródła informacji.

Zajęcia „Zobaczmy co mamy” Zajęcia warsztatowe prowadzone były w połączeniu z grą terenową z wykorzystaniem map i kompasów. Uczniowie w ramach zajęć korzystając z kompasów wytyczali i rysowali trasę wędrówki nad Bug. Na swoich planach zaznaczali mijane obiekty.

Uczniowie w ramach zajęć terenowych poznawali życie fauny i flory Doliny Bugu w najbliższej okolicy. Na zajęciach będą obserwować gatunki tworzące różne zbiorowiska roślinne terenów nadbużańskich (zarówno gatunki chronione jak i pospolicie występujące)

Prezentacja multimedialna „Zwierzęta Doliny Bugu” Na podsumowanie obu cykli zajęć terenowych uczniowie biorący w nich czynny udział tworzyli prezentacje multimedialne dotyczące zwierząt, jakie zaobserwowali w trakcie wycieczek począwszy od organizmów bardzo małych widocznych pod mikroskopem lub lupą do zwierząt dużych rozmiarów. Uczniowie tworzyli prezentacje będą wykorzystywać przede wszystkim wiadomości zdobyte na zajęciach terenowych, ale także wykorzystywali inne źródła wiedzy.

Tworzenie albumu fotograficznego „Życie Doliny Bugu” W czasie obserwacji podczas zajęć oraz indywidualnych spacerów uczniowie będą samodzielnie utrwalać spotkane zwierzęta w różnych sytuacjach i etapach rozwoju, a następnie stworzą album fotograficzny, ukazujący życie Doliny Bugu.

Konkurs literacki – „W bobrowej rodzinie – opowiadanie z elementami opisu krajobrazu” Na zakończenie projektu uczniowie wezmą udział w konkursie literackim na temat życia bobrów z uwzględnieniem walorów krajobrazowych. Regulamin konkursu został ogłoszony w trakcie realizacji projektu. Wykazali się w pracy wiedzą ze skrajnie różnych dziedzin.

I miejsce w konkursie zajęła Iga Domińczuk z klasy Ia, II miejsce Jakub Latos z klasy VIb, III miejsce Mateusz Hajduk z klasy Ia.

Wycieczka do Poleskiego Parku Narodowego W celu porównania fauny i flory terenów podmokłych i zabagnionych uczniowie zobaczą rośliny i zwierzęta w dwóch różnych miejscach leżących w niezbyt dużej odległości od siebie, a jednocześnie różniących się ekosystemami i zagospodarowaniem przez człowieka.

Konkurs szkolny na komiks ekologiczny „Nadbużańskie przygody” W celu uatrakcyjnienia i ubarwienia swoich spostrzeżeń uczniowie wezmą udział w konkursie na komiks ekologiczny. Młodzież musiała biorąc udział w tym konkursie wykazać się wiedzą i umiejętnościami z różnych dziedzin zarówno wiedzą przyrodniczą jak i zdolnościami plastycznymi.

I miejsce Jakub Latos klasa VIb, II  miejsce Iga Domińczuk z klasy Ia, III miejsce  Aleksandra Sieniawska i Mateusz Hajdk z klasy Ia Gimnazjum.

Wywiad z mieszkańcami gminy o walorach sąsiadowania z dzikimi zwierzętami Uczniowie biorący udział w projekcie poznali dwie strony życia zwierząt w pobliżu człowieka. Z jednej strony jest stanowisko chronienia gatunków w ich naturalnym środowisku, z drugiej zaś strony szkody jakie wyrządzają zwierzęta w gospodarstwach.

Autor: Monika Walczuk

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie