Jesteś tutaj: Start / Specjaliści / Pedagog

Pedagog


 

Nazywam się Anna Ewa Tworek. Jestem pedagogiem szkolnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku. Swoją pomocą obejmuję także Szkołę Podstawową w Brzeźnie oraz Szkołę Podstawową w Świerżach.

Przedstawiam Państwu godziny mojej pracy oraz dane kontaktowe

PONIEDZIAŁEK

740 – 1430

WTOREK

730 –1430 

ŚRODA

740 - 1530

1430 – 1530 konsultacje dla rodziców i uczniów

CZWARTEK

740 – 1130  w Dorohusku

1145 – 1335 SP w Świerżach

PIĄTEK

740 – 1120

tel. 82-5661012 wew. 27

email: ananewat@wp.pl

 

Pedagog szkolny ma wiele zadań jednak nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych i zaradczych.


Możemy wyróżnić 5 głównych zakresów zadań pedagoga szkolnego:

I.

Zadania ogólnowychowawcze: kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci imłodzieży, poznanie środowiska szkolnego irodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom. Prowadzenie zajęć specjalistycznych; korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, terapii pedagogicznej, terapii indywidualnej, zajęć o charakterze socjoterapeutycznymi psychoedukacyjnym.

II.

Profilaktyka wychowawcza: diagnoza zagrożeń, hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, podejmowanie działań zaradczych, prowadzenie zajęć z młodzieżą - realizacja wybranych programów profilaktycznych, organizowanie imprez dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych. Organizowanie aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży rozwijających zainteresowania, mających charakter integracyjny i profilaktyczny: wycieczki, kolonie letnie. Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych.

III.

Indywidualna opieka pedagogiczna: pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje), pomoc w trudnościach szkolnych - rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności szkolnych, przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach (psycholog, neurolog, terapeuta, psychiatra).

IV.

Pomoc materialna: współpraca z GOPS, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej; objęcie pomocą w dożywianiu w szkole, pomoc uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne, stypendia szkolne, zasiłki szkolne, wyprawka szkolna, kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu -Wydział Rodzinny i Nieletnich.

V.

Orientacja zawodowa: pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły i zawodu, pogłębianie wiedzy, gromadzenie materiałów z zakresu profesjonalnego poradnictwa zawodowego, udostępnianie materiałów osobom zainteresowanym, zajęcia z młodzieżą, współpraca z instytucjami, zajmującymi się poradnictwem zawodowym.

Realizując zadania wychowawcze, profilaktyczne, związane z udzielaniem różnych form pomocy uczniom współpracuję z organami szkoły: Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz najważniejszymi instytucjami tj: Urząd Gminy, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym Zapobiegania Przemocy w Rodzinie, Gminną Komisją Stypendialną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie, Komisariatem  Policji w Dorohusku, Komendą Powiatowej Policji w Chełmie, Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Chełmie, Oddziałem Straży Granicznej w Dorohusku, Placówkami Służby Zdrowia, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Dubience, Teatrami zajmującymi się profilaktyką oraz innymi instytucjami działającymi na rzec pomocy dziecku i rodzinie, innymi szkołami placówkami oświatowymi z terenu gminy.

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:

 • gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej,gdy ktoś naruszy ich prawa;
 • gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;
 • gdy potrzebują pomocy i rady;
 • gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, szkołę ponadgimnazjalną.
 • lub, gdy po prostu gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;

Rodzice uczniów mogą oczekiwać:

 • pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:
 • pomocy w pokonywaniu trudności w nauce, niepowodzeń szkolnych dziecka - rozpoznanie przyczyn kłopotów w nauce, kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych oraz deficyty rozwojowe dzieci, zorganizowanie pomocy dziecku na terenie szkoły
 • pomocy w rozwiązywaniu problemów z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
 • pomocy w każdej sytuacji kryzysowej w rodzinie – wsparcia rodziny i objecie wszelkimi formami pomocy na terenie szkoły, pomocy materialnej, pomocy instytucjonalnej;
 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno - zawodowej dla swojego dziecka.

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów,
 • analizy opinii, orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz zakwalifikowanie do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka,
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, spektakli, warsztatów, prelekcji, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, prowadzenie interwencji profilaktycznej – reagowanie na wszelkie formy zachowań niepożądanych uczniów.
 • wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.

To tylko ogólny zakres pracy pedagoga. Wszystkie powyższe zadania zawierają wiele zadań szczegółowych, które realizuję w swojej pracy.

Każdy problem, z jakim zgłaszają się do mnie uczniowie rodzice, nauczyciele jest traktowany indywidualnie. Staram się podejmować wszelkie kroki, aby w jak najskuteczniejszy i najlepszy sposób każda sytuacja trudna mogą być rozwiązana, lub aby można było uniknąć dalszych przykrych konsekwencji.

Dla rozwoju każdego dziecka rodzina jest najważniejsza, a szkoła powinna ją wspierać wypełniając wszelkie zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w ścisłej współpracy z rodzicami. To nasza wspólna praca przynosi najlepsze efekty. Liczę na dalszą efektywną współpracę z rodzicami w pokonywaniu wszelkich trudności i wspólnym szukaniu środków zaradczych oraz zapraszam do częstych kontaktów. 

Autor: Anna Tworek

Artykuły

Szlachetna Paczka

2017-10-10

NASZA SZKOŁA UCZESTNICZY W AKCJI SZLACHETNA PACZKA

Rada Rodziców przy współpracy ze  szkołą  zainicjowała akcję  „Szlachetna paczka”.
Podejmujemy działania, aby zakwalifikować do akcji te rodziny lub osoby starsze, samotne,  które należałoby objąć taką  formą pomocy. Szanowni Rodzice, jeśli mają Państwo propozycje rodzin lub seniorów, którym trzeba pomóc, prosimy o zgłaszanie informacji do szkoły.

Czytaj więcej o: Szlachetna Paczka