Jesteś tutaj: Start / Specjaliści / Pedagog

Pedagog


 

Nazywam się Anna Ewa Tworek. Jestem pedagogiem szkolnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku. Swoją pomocą obejmuję także Szkołę Podstawową w Brzeźnie oraz Szkołę Podstawową w Świerżach.

Przedstawiam Państwu godziny mojej pracy oraz dane kontaktowe

PONIEDZIAŁEK

740 – 1430

WTOREK

730 –1430 

ŚRODA

740 - 1530

1430 – 1530 konsultacje dla rodziców i uczniów

CZWARTEK

740 – 1130  w Dorohusku

1145 – 1335 SP w Świerżach

PIĄTEK

740 – 1120

tel. 82-5661012 wew. 27

email: ananewat@wp.pl

 

Pedagog szkolny ma wiele zadań jednak nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych i zaradczych.


Możemy wyróżnić 5 głównych zakresów zadań pedagoga szkolnego:

I.

Zadania ogólnowychowawcze: kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci imłodzieży, poznanie środowiska szkolnego irodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom. Prowadzenie zajęć specjalistycznych; korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, terapii pedagogicznej, terapii indywidualnej, zajęć o charakterze socjoterapeutycznymi psychoedukacyjnym.

II.

Profilaktyka wychowawcza: diagnoza zagrożeń, hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, podejmowanie działań zaradczych, prowadzenie zajęć z młodzieżą - realizacja wybranych programów profilaktycznych, organizowanie imprez dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych. Organizowanie aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży rozwijających zainteresowania, mających charakter integracyjny i profilaktyczny: wycieczki, kolonie letnie. Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych.

III.

Indywidualna opieka pedagogiczna: pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje), pomoc w trudnościach szkolnych - rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności szkolnych, przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach (psycholog, neurolog, terapeuta, psychiatra).

IV.

Pomoc materialna: współpraca z GOPS, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej; objęcie pomocą w dożywianiu w szkole, pomoc uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne, stypendia szkolne, zasiłki szkolne, wyprawka szkolna, kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu -Wydział Rodzinny i Nieletnich.

V.

Orientacja zawodowa: pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły i zawodu, pogłębianie wiedzy, gromadzenie materiałów z zakresu profesjonalnego poradnictwa zawodowego, udostępnianie materiałów osobom zainteresowanym, zajęcia z młodzieżą, współpraca z instytucjami, zajmującymi się poradnictwem zawodowym.

Realizując zadania wychowawcze, profilaktyczne, związane z udzielaniem różnych form pomocy uczniom współpracuję z organami szkoły: Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz najważniejszymi instytucjami tj: Urząd Gminy, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym Zapobiegania Przemocy w Rodzinie, Gminną Komisją Stypendialną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie, Komisariatem  Policji w Dorohusku, Komendą Powiatowej Policji w Chełmie, Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Chełmie, Oddziałem Straży Granicznej w Dorohusku, Placówkami Służby Zdrowia, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Dubience, Teatrami zajmującymi się profilaktyką oraz innymi instytucjami działającymi na rzec pomocy dziecku i rodzinie, innymi szkołami placówkami oświatowymi z terenu gminy.

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:

 • gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej,gdy ktoś naruszy ich prawa;
 • gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;
 • gdy potrzebują pomocy i rady;
 • gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, szkołę ponadgimnazjalną.
 • lub, gdy po prostu gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;

Rodzice uczniów mogą oczekiwać:

 • pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:
 • pomocy w pokonywaniu trudności w nauce, niepowodzeń szkolnych dziecka - rozpoznanie przyczyn kłopotów w nauce, kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych oraz deficyty rozwojowe dzieci, zorganizowanie pomocy dziecku na terenie szkoły
 • pomocy w rozwiązywaniu problemów z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
 • pomocy w każdej sytuacji kryzysowej w rodzinie – wsparcia rodziny i objecie wszelkimi formami pomocy na terenie szkoły, pomocy materialnej, pomocy instytucjonalnej;
 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno - zawodowej dla swojego dziecka.

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów,
 • analizy opinii, orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz zakwalifikowanie do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka,
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, spektakli, warsztatów, prelekcji, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, prowadzenie interwencji profilaktycznej – reagowanie na wszelkie formy zachowań niepożądanych uczniów.
 • wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.

To tylko ogólny zakres pracy pedagoga. Wszystkie powyższe zadania zawierają wiele zadań szczegółowych, które realizuję w swojej pracy.

Każdy problem, z jakim zgłaszają się do mnie uczniowie rodzice, nauczyciele jest traktowany indywidualnie. Staram się podejmować wszelkie kroki, aby w jak najskuteczniejszy i najlepszy sposób każda sytuacja trudna mogą być rozwiązana, lub aby można było uniknąć dalszych przykrych konsekwencji.

Dla rozwoju każdego dziecka rodzina jest najważniejsza, a szkoła powinna ją wspierać wypełniając wszelkie zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w ścisłej współpracy z rodzicami. To nasza wspólna praca przynosi najlepsze efekty. Liczę na dalszą efektywną współpracę z rodzicami w pokonywaniu wszelkich trudności i wspólnym szukaniu środków zaradczych oraz zapraszam do częstych kontaktów. 

Autor: Anna Tworek