Procedury skarg i wniosków

PROCEDURY  PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA  SKARG  I WNIOSKÓW
W  ZESPOLE  SZKÓŁ  OGÓLNOKSZTAŁCACYCH W  DOROHUSKU

1. Organizacja przyjmowania skarg i wniosków:

 1. W szkole wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez dyrektora lub wicedyrektora;
 2. Skargi i wnioski przyjmuje się w sekretariacie szkoły w poniedziałki od godz. 16.00 do godz. 17 i w czwartki w godz. 8.30 do 10.30;
 3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu;
 4. Pracownik szkoły, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi;
 5. Sekretariat szkoły prowadzi rejestr skarg i wniosków;
 6. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych;
 7. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego anonimy;
 8.  Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:
  1. liczba porządkowa,
  2. data wpływu skargi/wniosku,
  3. data rejestrowania skargi/wniosku,
  4. adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,
  5. informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,
  6. termin załatwienia skargi/wniosku,
  7. imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,
  8. data załatwienia,
  9. krótka informacja o sposobie załatwienia sprawy.
 9. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły.

2. Kwalifikowanie skarg i wniosków:

 1. Kwalifikowanie spraw jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor;
 2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków;
 3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania;
 4. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły;
 5. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać właściwym organom zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji szkoły;
 6. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania;
 7. Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

3. Rozpatrywanie skarg i wniosków:

 1. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona;
 2. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następującą dokumentację:
  1. oryginał skargi/wniosku,
  2. notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,
  3. materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,
  4. odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,
  5. inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.
 3. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:
  1.  oznaczenie organu, od którego pochodzi,
  2.  wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,
  3.  imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.
 4. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

 
Dyrektor szkoły
mgr Alina Prus