Jesteś tutaj: Start / SENSORYCZNA EKSPEDYCJA

SENSORYCZNA EKSPEDYCJA

logo

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki oraz kryteria naboru uczestników
do udziału w projekcie pn. „SENSORYCZNA EKSPEDYCJA”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.  Projekt SENSORYCZNA EKSPEDYCJA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 jest współfinansowan ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 –Kształcenie ogólne.

2.  Okres realizacji projektu: 01.08.2017r. - 30.06.2018r.

3.  Regulamin uczestnictwa w projekcie określa:

a.   kryteria uczestnictwa w projekcie,

b.   zasady rekrutacji,

c.  zasady organizacji zajęć oraz uczestnictwa w zajęciach,

d.  zasady ukończenia i rezygnacji z udziału w projekcie.

4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem, pozostają w gestii Dyrektora szkoły.

II. SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:

a. Projektodawca/Wnioskodawca  - Gmina Dorohusk/Szkoła Podstawowa im. kpt. Kazimierza Filipowicza „Korda” w Dorohusku,

b. Realizator Projektu/Organizator - Szkoła Podstawowa im. kpt. Kazimierza Filipowicza „Korda” w Dorohusku,

c. Instytucja Zarządzająca - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU

d. Beneficjent Ostateczny (BO)/Uczestnik/Członek grupy docelowej – zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie osoba gminy Dorohusk, bezpośrednio korzystająca z wdrożonej pomocy,

e. UE  - Unia Europejska,

f. EFS - Europejski Fundusz Społeczny,

g. Projekt  - "SENSORYCZNA EKSPEDYCJA",

h. RPOWL - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

i. Biuro Projektu - 22-175 Dorohusk, ul. Niepodległości 49.

 

III.  CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

1. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej-ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych dla 83 uczniów Szkoły Podstawowej w Dorohusku do 30.06.2018r oraz podniesienie kompetencji 9 n-li SP w zakresie wykorzystania technologii TIK.

2. Cel szczegółowy- podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi- zostanie osiągnięty poprzez przeszkolenie 9 n-li SP z zakresu stosowania języków programowania oraz realizację programu rozwojowego Szkoły Podstawowej: SENSORYCZNA EKSPEDYCJA

3.  W projekcie zaplanowano następujące działania:

a. rekrutację i organizację zajęć,

b. szkolenie z zakresu programowania dla 9 n-li,

c. zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej,

d. zajęcia specjalistyczne,

e. zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,

f. zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,

g. zajęcia przyrodnicze,

h. zajęcia matematyczne,

i. zajęcia j. angielskiego.

4. Wszystkie zadania odbywać się będą zgodnie z harmonogramem projektu.

5. Projekt zakłada udział łącznie 92 osoby.

6. Wszystkie informacje związane z realizacją projektu są dostępne w Biurze Projektu.

IV. KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW NA ZAJĘCIA

1. Do udziału w rekrutacji uprawnieni są wyłącznie uczniowie i n-le Szkoły Podstawowej im. kpt. Kazimierza Filipowicza „Korda” w Dorohusku.

2. Każdy rodzic/opiekun prawny przed wypełnieniem deklaracji uczestnictwa w działaniach projektu powinien zapoznać się z regulaminem rekrutacji.

3. Kwalifikacji kandydatów do udziału w zajęciach dokonuje komisja rekrutacyjna w składzie: dyrektor/wicedyrektor szkoły, specjalista ds. monitoringu, przewodniczący Rady Rodziców.

4. Szczegółowe kryteria rekrutacyjne na zajęcia projektowe: orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej, opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej, wynik wstępnej diagnozy poniżej 60%, rekomendacja n-li zespołów przedmiotowych matematyczno- przyrodniczych i j. obcych, zgoda rodziców i chęć uczestnictwa.

5. Rodzice lub opiekunowie prawni podpiszą zgodę na udział w projekcie oraz na przetwarzanie danych osobowych.

6. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy możliwą do rekrutowania liczbę uczestników na dany rodzaj zajęć utworzona zostanie grupa rezerwowa.

7. Listy zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w szkole.

8. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu, do udziału w zajęciach zostanie zaproszony pierwszy uczeń z listy rezerwowej, jeżeli jego rodzice/prawni opiekunowie wyrażą  wolę wzięcia udziału w projekcie i ponownie wypełnią deklarację uczestnictwa.

9. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione na formularzach zgodnych z opracowanym przez Organizatora projektu wzorem, dostępnym w Biurze Projektu  oraz osobiście, bądź za pośrednictwem osób trzecich, dostarczone przez kandydatów do Biura Projektu.

10. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

11. W przypadku większego, niż przewiduje się w projekcie, zainteresowania Kandydatów określonymi zajęciami, dopuszcza się możliwość przesunięć limitu miejsc pomiędzy poszczególnymi grupami.

12. Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne, a nie zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.

13. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

14. Rodzic/opiekun prawny dziecka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2016r. poz. 922).

15. Rodzic/opiekun prawny dziecka wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka utrwalonego na zajęciach wykonanych w ramach promocji projektu "SENSORYCZNA EKSPEDYCJA" m.in. na potrzeby promocji projektu, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 2017r. poz.880).

V. PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Uczestnik spełnia wymagania i akceptuje wszystkie zapisy Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.

2. Uczestnik zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonych w ramach projektu zajęciach, akceptuje terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator.

3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do poddania się badaniom ewaluacyjnym w czasie trwania projektu oraz po jego zakończeniu.

4. Uczestnik zobowiązuje się uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektu, w szczególności do: podpisywania list obecności oraz innych dokumentów wskazanych przez Organizatora, a związanych z realizacją projektu.

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, w trakcie jego realizacji, z przyczyny innej, aniżeli od niego niezależnej, uczestnik projektu zostanie wezwany do zwrotu poniesionych kosztów wyliczonych przez Organizatora zgodnie z kalkulacją przypadająca na uczestnika projektu, zapisaną w projekcie.

Uczestnicy uprawnieni są do:

a) nieodpłatnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu,

b) otrzymania materiałów promocyjnych,

c) otrzymania od nauczyciela prowadzącego zajęcia opinii, określających ich umiejętności oraz wpływ zajęć na postępy ucznia w nauce, rozwoju psychoruchowym i społecznym.

VI. NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

2. Dopuszcza się 20% nieobecności nieusprawiedliwionej podczas zajęć.

3. Usprawiedliwione będą nieobecności udokumentowane zwolnieniem lekarskim lub nagłymi wypadkami losowymi. Wyżej wymienione dokumenty rodzic/opiekun prawny ucznia niezwłocznie przekazuje nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w celu usprawiedliwienia nieobecności.

4. W szczególnych przypadkach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (choroba, zmiana miejsca zamieszkania, ukończenie nauki na danym etapie edukacyjnym, inny ważny powód) uczniowie zakwalifikowani mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin Uczestnictwa wchodzi w życie z dniem 04 września 2017 roku.

2. Zastrzega się możliwość zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor szkoły.

5. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

Zatwierdzam Regulamin

Dyrektor szkoły

Dorohusk, dnia 04 września 2017r.


 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

 

Załącznik nr 1 HARMONOGRAM REKRUTACJI

Załącznik nr 2 FORMULARZ REKRUTACYJNY

Załącznik nr 3 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE  UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE  DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 5 PROTOKÓŁ REKRUTACJI

Załącznik nr 6 WYKAZ N-LI I  UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE

Załącznik nr 7 LISTA RANKINGOWA

Załącznik nr 8 LISTA REZERWOWA


 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Do projektu pt.SENSORYCZNA EKSPEDYCJA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 –Kształcenie ogólne.

Lp

Etapy rekrutacji

Okres realizacji poszczególnych etapów

 

1.

Składanie deklaracji uczestnictwa w projekcie i oświadczeń o spełnianiu kryterium kwalifikowalności do projektu oraz oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

2 do 26 września 2017

2.

Sporządzenie protokołów rekrutacyjnych, list rezerwowych

27-29 września 2017r

3.

Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych badających oczekiwania uczestników projektu przed rozpoczęciem wsparcia

2-6 października 2017r

4.

Testy kompetencji

3-13 października 2017r.

 


 

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Do projektu SENSORYCZNA EKSPEDYCJA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 –Kształcenie ogólne.

 

Lp.

Nazwa

 

Dane uczestnika

1

Imię

 

2

Nazwisko

 

3

PESEL

 

4

Kraj

 

5

Rodzaj uczestnika

 

6

Nazwa Instytucji

 

7

Płeć

 

8

Wiek w chwili przystąpienia do projektu

 

9

Wykształcenie

 

Dane kontaktowe uczestnika

10

Województwo

 

11

Powiat

 

12

Gmina

 

13

Miejscowość

 

14

Ulica

 

15

Nr budynku

 

16

Nr lokalu

-

17

Kod pocztowy

 

18

Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)

 

19

Telefon kontaktowy

 

20

Adres e-mail

 

Szczegóły i rodzaj wsparcia

21

Data rozpoczęcia udziału w projekcie

 

22

Data zakończenia udziału w projekcie

 

23

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu

 

24

Wykonywany zawód

 

25

Zatrudniony w

 

26

Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie

 

27

Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie

 

28

Inne rezultaty dotyczące osób młodych

 

29

Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa

 

30

Rodzaj przyznanego wsparcia

 

31

Data rozpoczęcia udziału we wsparciu

 

32

Data zakończenia udziału we wsparciu

 

33

Data założenia działalności gospodarczej

 

34

Kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej

 

35

PKD założonej działalności gospodarczej

 

 


 

Załącznik  nr 3 do  Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

w związku z realizacją projektu pn. „SENSORYCZNA EKSPEDYCJA”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Imię i nazwisko uczestnika projektu……………………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia  ……………………………………………………..………………………..

Pesel …………………………………………..

Miejsce zamieszkania:

ulica  ………………………………  kod pocztowy ……………. poczta ……………………………                

Uczeń/uczennica klasy ................... Gimnazjum w Dorohusku

..………………………………………………………………………………………………………

(wpisać rodzaj zajęć, na które zakwalifikowało się dane dziecko)

deklaruję chęć uczestnictwa w Projekcie pn. „SENSORYCZNA EKSPEDYCJA”. Jednocześnie oświadczam, że:

 

  • spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie pn. „SENSORYCZNA EKSPEDYCJA”;
  • zobowiązuję się do wypełnienia ankiet, sprawdzianów kompetencyjnych lub innych dokumentów w ramach Projektu;
  • zapoznałem(am) się z Regulaminem Projektu i akceptuję jego postanowienia;
  • wyrażam zgodę na wykorzystanie materiałów z moim wizerunkiem w celu promocji Projektu i prezentacji mojego wizerunku w mediach oraz na potrzeby działalności Gminy Dorohusk;
  • zostałem(łam) pouczony(a) o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą;
  • zostałem poinformowany(a), że Projekt jest finansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

.Dorohusk, dn. ………………                                ……………………………….…………

                                                                                           czytelny podpis rodzica lub opiekuna


 

INFORMACJE O NABORZE DO PROJEKTU SENSORYCZNA EKSPEDYCJA - RPLU.12.02.00-06-0011/16

Projekt SENSORYCZNA EKSPEDYCJA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 –Kształcenie ogólne.

Dofinansowanie projektu z UE:  115 260, 52zł

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa:10 090,10zł

Wkład własny: 10 250,00zł

Całkowita wartość projektu: 135 600,62zł

Beneficjent: Gmina Dorohusk/Szkoła Podstawowa im. kpt. Kazimierza Filipowicza „Korda” w Dorohusku

Cel projektu: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej-ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych dla 83 uczniów w Dorohusku do 30.06.2018r. oraz podniesienie kompetencji 9 n-li w zakresie wykorzystania technologii TIK.

Grupa docelowa: 83 uczniów SP w Dorohusku, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej, opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, osiągnęli wynik wstępnej diagnozy poniżej 60%, posiadają rekomendację n-li zespołów matematyczno- przyrodniczych i j. obcych, zgodę rodziców i chęć uczestnictwa oraz 9 n-li przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i informatyki zainteresowanych podniesieniem kompetencji z zakresu programowania.

Wsparcie oferowane uczestnikom projektu:

- szkolenie z zakresu programowania dla 9 n-li,

- zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej ( 3 ucz. =2 dz+1 ch),

-  zajęcia specjalistyczne CHCĘ BYĆ SUPER w kl. 2 i 3 ( 5 ucz=3dz+2ch.),

-  zajęcia korekcyjno- kompensacyjne CZYTAM, ROZUMIEM, WIEM w kl. 3                             (5 ucz=4dz+1ch.) ,

-  zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze ODKRYWAM, DOŚWIADCZAM, UMIEM w kl. 3             ( 8 ucz.=4dz+4ch),

- zajęcia przyrodnicze JESTEM BADACZEM PRZYRODY w kl. 5 i 6 ( 24 ucz.=12dz+12ch),

-  zajęcia matematyczne CYFROWA KLASA w  kl. 5 i 6 ( 22 ucz.=12dz+10ch),

-  zajęcia j. angielskiego FANTASTYCZNE PLAYTORIUM w kl. 4 i 5 (16 ucz.=10dz+6ch)

 

Okres realizacji projektu: 01.08.2017r. - 30.06.2018r.

Nabór Uczestników Projektu otwarty, powszechny i zgodny z polityką równych szans, zwalczający przejawy dyskryminacji – trwa od 02.09 do 26.09.2017 w godz. 8.00-15.00

Dokumenty rekrutacyjne:

-Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (do zapoznania się na szkolnej stronie www)

- Załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny

- Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

- Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Biuro Projektu

Załączniki do projektu są do pobrania w Biurze Projektu, w SP w Dorohusku, s. 37, ul. Niepodległości 49, 22-175 Dorohusk od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Szczegółowych informacji udziela: p. Marta Biesiada –Koordynator Projektu tel. 695 561 019 adres e- mail : MABIE@interia.pl  lub p. Agata Radzięciak- Specjalista ds. monitoringu tel. 501 982 197 adres e-mail: agata.radzieciak@gmail.com

Artykuły

PODSUMOWANIE PROJEKTU „ SENSORYCZNA EKSPEDYCJA”

2018-06-30

PODSUMOWANIE PROJEKTU „ SENSORYCZNA EKSPEDYCJA” -  RPLU.12.02.00-06-0011/16

Projekt SENSORYCZNA EKSPEDYCJA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 –Kształcenie ogólne.

Czytaj więcej o: PODSUMOWANIE PROJEKTU „ SENSORYCZNA EKSPEDYCJA”

Grafik zajęć

2017-10-02

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie