Jesteś tutaj: Start / Stołówka

Stołówka

W szkole działa stołówka prowadząca dożywianie uczniów.

Dwudaniowe posiłki obiadowe gotowane są w szkolnej kuchni. Koszt jednego obiadu wynosi tylko 4 zł. Część obiadów dla dzieci opłacana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dorohusku.


Wpłaty za żywienie dzieci proszę kierować na poniższe konto:
89 8195 0009 2002 0031 7342 0004
Bank Spółdzielczy w Dorohusku (w oddziale Banku nie pobierana jest prowizja).

Ceny obiadów za październik 2018r.:
zupa 29,90 zł
drugie danie 62,10 zł
pełny obiad 92,00 zł


REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Szkoły Podstawowej w DOROHUSKU

I  UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Oddziałów Przedszkolnych, Szkoły Podstawowej z terenu gminy, Gimnazjum oraz nauczyciele i pracownicy.
 2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub, których dożywianie finansuje: GOPS w Dorohusku i GOPS w Rudzie Hucie.
 3. Wyżej wymienieni, zapisywani są na obiady na początku lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi świetlicy.

II.  ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

1   Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.

 1. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców oraz Organem Prowadzącym.
 2. Wysokość opłaty za jeden posiłek jest podawana Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku.
 3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do  przygotowania posiłku –  koszt wsadu do kotła.
 4. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania
  i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad.
 5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki
  z miesięcznym wyprzedzeniem

III. OPŁATY:

 1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest  do 10-go każdego miesiąca, jednak na prośbę Rodziców wpłaty przyjmowane są po upływie wyznaczonej daty.
 2. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 10-go każdego miesiąca, uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas i rodzicom.
 3. Stołówka przewiduje zaprzestania wydawania posiłków uczniom, którzy nie uregulują wpłat w terminie.
 4. Wpłaty za obiady potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu. Wskazaniem jest wnoszenie opłat bezpośrednio na konto szkoły Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.
 5. Nauczyciel świetlicy posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów. Obiady dla uczniów wydawane są na podstawie przekazanych im w pierwszym dniu miesiąca kartek obiadowych.
 6. Uczniowie nie potwierdzają swoim podpisem otrzymania posiłku, gdyż utrudniłoby to prace kuchni, płynność wydawania posiłków i funkcjonowanie stołówki.

IV. ZWROTY ZA OBIADY:

 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.
 2. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie lub u nauczyciela świetlicy osobiście, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność ucznia do godz. 10.00 . Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
 3. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
 4. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, nauczyciel świetlicy oblicza opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

V. WYDAWANIE POSIŁKÓW:

 1. Posiłki wydawane są od godz. 09.30 do godz. 13.45
 2. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień zatwierdzony przez szefową kuchni oraz intendenta.
 3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.
 4. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia, która ma go dostarczyć dziecku do domu we własnym naczyniu.

VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 3. Wyłącznie za okazaniem kartki obiadowej uczeń otrzymuje obiad danego dnia.
 4. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce czuwają wyznaczeni nauczyciele.
 5. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.

VII. O WSZYSTKICH SPRAWACH  ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ PRACY STOŁÓWKI DECYDUJE DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W DOROHUSKU


CENY  OBIADÓW na rok szkolny 2017/2018

Wyszczególnienie Uczniowie
CAŁY OBIAD 4,00 zł
ZUPA 1,30 zł
II DANIE 2,70 zł

Płatności za obiady prosimy uregulować do 10 każdego miesiąca.


Autor: Marzanna Walczuk

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie