Jesteś tutaj: Start / Organizacje / Wolontariat

Wolontariat

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu

Szkoła Podstawowa im. kpt. Kazimirza Filipowicza „Korda” w Dorohusku

§1

 1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu.
 2. Szkolny Klub Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
 3. Członkiem Klubu może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę rodzica / opiekuna ustawowego na działalność w Klubie. Do Klubu mogą być wpisani uczniowie przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców/ ustawowych opiekunów, którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela – koordynatora. 

§2

Cele działania Szkolnego Klubu Wolontariatu:

 1. Zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu.
 2. Angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym.
 3. Promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach.
 4. Organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym.
 5. Tworzenie przestrzeni dla służby wolontariackiej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji.
 6. Pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontariackim w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje.
 7. Wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 8. Promowanie idei wolontariatu (Statut Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Filipowicza „Korda”w Dorohusku 73)
 9. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy.
 10. Angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.

§3

Wolontariusze:

 1. Wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
 2. Wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna.
 3. Warunkiem wstąpienia do Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji (zał. nr 1), do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców/ prawnych opiekunów (zał. nr 2).
 4. Po wstąpieniu do Klubu Wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu, obowiązującego w szkole.
 5. Członkowie klubu mogą podejmować pracę wolontariacką w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych.
 6. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 7. Członek Klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań.
 8. Każdy członek Klubu systematycznie wpisuje do „Dzienniczka Wolontariusza”(zał. nr3) wykonane prace. Wpisów mogą dokonywać także koordynatorzy oraz osoba lub przedstawiciel instytucji, na rzecz której wolontariusz działa.
 9. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
 10. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
 11. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych.
 12. Każdy członek Klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Etycznym (zał. nr 4) oraz Regulaminie Klubu.
 13. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza. O skreśleniu z listy decyduje opiekun szkolnego klubu wolontariusza, po zasięgnięciu opinii Zarządu Klubu.

§4

 1. Klubem Wolontariusza opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki nad tym klubem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły.
 2. Opiekun Klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc – rodziców.
 3. Na Walnym Zebraniu Członków Klubu w głosowaniu jawnym wybiera się spośród członków -Zarząd Klubu, składający się z pojedynczych osób reprezentujących odpowiednie poziomy klasowe.
 4. Wybory do Zarządu przeprowadza się we wrześniu każdego roku szkolnego (Statut Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Filipowicza „Korda”w Dorohusku 74).
 5. Do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza koordynatora.
 6. Na koniec każdego okresu odbywa się walne zebranie w celu podsumowania działalności, przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, wskazanie obszarów dalszej działalności.
 7. Klub wolontariusza prowadzi dziennik aktywności. Wpisów do dziennika aktywności mogą dokonywać wychowawcy klas w przypadku, gdy pomoc realizowana była przez pojedynczych uczniów na rzecz kolegi lub koleżanki np. pomoc w nauce.

§5

Formy działalności klubu:

 1. Działania na rzecz środowiska szkolnego.
 2. Działania na rzecz środowiska lokalnego.
 3. Udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą dyrektora szkoły.
 4. Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje Plan Pracy.

§6

Regulacje świadczeń wolontariuszy i zasady ich bezpieczeństwa:

 1. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania.
 2. Na żądanie wolontariusza lub dyrektora szkoły korzystający jest obowiązany wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń.
 3. Na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza lub dokonać wpisu w dzienniczku wolontariusza.
 4. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie. Porozumienie w imieniu wolontariusza podpisuje dyrektor szkoły. W przypadku, gdy działania w ramach wolontariatu wykonywane są na terenie szkoły lub poza szkołą pod nadzorem nauczyciela można odstąpić od sporządzenia porozumienia.
 5. Do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 6. Korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń.
 7. Wolontariusz ma prawo do informacji o przysługujących jemu prawach i ciążących obowiązkach, a także o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
 8. Korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej. W przypadku świadczenia wolontariatu na rzecz szkoły obowiązek ten ciąży na dyrektorze szkoły, a (Statut Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Filipowicza „Korda”w Dorohusku 75) w przypadku, gdy wolontariat organizowany jest poza szkołą odpowiedzialność ponosi opiekun prowadzący uczniów na działania.
 9. Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 10. W wyjątkowych sytuacjach szkoła może przyjąć na siebie obowiązek prowadzenia spraw formalnych oraz koszty ubezpieczenia.
 11. W przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, bez uzgodnienia z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

§7

Formy nagradzania:

Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego działalności. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontariacką i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 2 statutu szkoły.

Nagrody:

 1. Pochwała dyrektora na szkolnym apelu.
 2. Przyznanie dyplomu.
 3. Wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego.
 4. Pisemne podziękowanie do rodziców.
 5. Wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki brał udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szkolnych.

§8

  1. Szczegółową organizacje wolontariatu w szkole określa Regulamin Wolontariatu.
  2. Każdy uczeń, który nie przystąpił do Klubu Wolontariusza może podejmować działania pomocowe.
  3. W szkole uroczyście obchodzony jest w dniu 5 grudnia każdego roku szkolnego Światowy Dzień Wolontariusza.

 

Zarząd Szkolnego Klubu Wolontariatu

Przewodniczący- Aleksandra Ostasz

Zastępca przewodniczącego- Wiktoria Tarasiuk

Koordynator SP- Emilia Łuć

Z-ca- Weronika Koguciuk

Koordynator Gimn.- Daria Gołębiowska

Z-ca- Paulina Gorzała

Sekretarz- Weronika Derkacz

Członek Zarządu- Kacper Plewa

Autor: Opiekun Agata Radzięciak

Artykuły

Zakręcona akcja

2018-12-15
Powiększ zdjęcie

To już kolejny rok, kiedy uczniowie naszej szkoły zbierają plastikowe nakrętki,
które przekazywane są dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.
Od dwóch lat „Zakręconą Akcją” zajmują się członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Czytaj więcej o: Zakręcona akcja

Słodka Paka dla Dzieciaka

2018-12-18
Powiększ zdjęcie

W okresie przedświątecznym członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu prowadzili Akcję „Słodka Paka dla Dzieciaka”. Zbieraliśmy słodycze dla podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom , pracownikom naszej szkoły oraz mieszkańcom gminy Dorohusk za zrozumienie i pomoc w przeprowadzeniu Akcji.

Czytaj więcej o: Słodka Paka dla Dzieciaka

SZLACHETNA PACZKA

2018-12-08
Powiększ zdjęcie

SZLACHETNA PACZKA" jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Wbrew pozorom, nie zajmuje się robieniem paczek. Jest oparta na pracy z darczyńcami i wolontariuszami. To oni pomagają rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają rodzin i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc.”

Czytaj więcej o: SZLACHETNA PACZKA

1 listopada

2018-11-01
Powiększ zdjęcie

Członkowie Szkolnego  Klubu Wolontariatu
współpracując z Samorządem Uczniowskim
zadbali o groby żołnierzy na terenie gminy Dorohusk
przed dniem 1 listopada.

Czytaj więcej o: 1 listopada

SŁODKA PAKA DLA SŁODZIAKA

2018-11-15

 Szkolny Klub Wolontariatu przy Szkole Podstawowej im. kpt. Kazimierza Filipowicza „Korda” w Dorohusku  prowadzi akcję  

„SŁODKA PAKA DLA SŁODZIAKA”, która ma na celu zebranie jak największej ilość słodyczy dla

LUBELSKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI im. MAŁEGO KSIĘCIA.

Czytaj więcej o: SŁODKA PAKA DLA SŁODZIAKA