Jesteś tutaj: Start / Nowości / Klauzula RODO

Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOROHUSKU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej, jako: „RODO”, niniejszym informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Dorohusku, Dorohusk ul. Niepodległości 49, 22-175 Dorohusk.
 1. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkoła Podstawowa w Dorohusku, Dorohusk ul. Niepodległości 49, 22-175 Dorohusk, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: zso_dorohusk@wp.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o następujące cele oraz postawy prawne:
  1. realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, oraz zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie zajęć, jak również w czasie wycieczek szkolnych oraz wycieczek szkolnych w ramach prowadzonych zajęć lekcyjnych. Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także przepisy prawa polskiego rangi ustawy wraz z wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi oraz statutem Szkoły Podstawowej w Dorohusku, w szczególności zaś art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996), wyznaczający zakres danych osobowych, do których przetwarzania uprawniony jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dorohusku oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 Nr 135, poz. 1516),
  2. świadczenie opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów, prowadzenia ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP (zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
  3. art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych (w tym w lekcjach religii), żywienia, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia NNW, korzystania ze świetlicy, korzystania z nauczania indywidualnego, wykonywania usług dowozu dzieci do oraz ze szkoły,
  4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, poprzez publikację wizerunku oraz rezultatów prac wykonywanych przez uczniów wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz oznaczenia klasy w gazetkach i na tablicach szkolnych, w kronikach szkoły oraz na stronie internetowej w celu udokumentowania działalności Szkoły Podstawowej w Dorohusku, polegającej m.in. na organizowaniu akcji oraz imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, czy edukacyjnym, bądź kierowaniu uczniów na tego typu wydarzenia.
 3. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom upoważnionym przepisami prawa oraz innym podmiotom, wyłącznie na podstawie stosownych umów, w tym umowy powierzenia przetwarzania danych. Odbiorcami danych osobowych są również upoważnieni pracownicy Administratora.
 4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, natomiast w zakresie związanym z udzieloną zgodą podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, którego zgoda dotyczy.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Pan następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w oparciu o zasady określone w treści art. 17 RODO,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w oparciu o zasady określone w treści art. 18 RODO,
  5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie.
 7. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak również profilowaniu.
 8. Okres przechowywania przez administratora Państwa danych osobowych oraz danych osobowych ucznia uzależniony jest od kategorii archiwalnej, nadanej sprawie zgodnie z przepisem prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt prowadzony przez Administratora. Dane te mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda właściwego archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej. Dane będą przechowywane także do czasu przedawnienia roszczeń cywilnych.
 9. Za Państwa zgodą przetwarzamy dane szczególnych kategorii Państwa dzieci/podopiecznych (tzw. dane wrażliwe). Dotyczy to sytuacji, gdy ze względu na bezpieczeństwo dziecka, przekażecie nam Państwo informacje dotyczące jego szczególnych potrzeb lub stanu zdrowia. W takiej sytuacji informacje te przekazywane są wyłącznie nauczycielowi lub nauczycielom, którzy mają kontakt z dzieckiem. Dane takie powierzamy jedynie podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp ze względu na zapewnienie dziecku bezpieczeństwa (np. opiekunowie na wycieczkach, pielęgniarka, osoby lub firmy zajmujące się wyżywieniem dzieci w trakcie wyjazdów- w zakresie alergii czy nietolerancji pokarmowych).
 10. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pliki do pobrania