Jesteś tutaj: Start / Nowości / Klauzula RODO

Klauzula RODO

Klauzula informacyjna dla uczniów/rodziców

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. kpt. Kazimierza Filipowicza „Korda” w Dorohusku przy ul. Niepodległości 49, 22-175 Dorohusk.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. kpt. Kazimierza Filipowicza „Korda” w Dorohusku możliwy jest pod adresem email: zso_dorohusk@wp.pl lub na listownie na w/w adres z dopiskiem IOD.
  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  2. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  3. Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj., Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Dyrektor Szkoły

mgr Alina Prus

Pliki do pobrania